Nieuwsbrief februari 2017

 - - -
-

Februari 2017

Beste Tennisvrienden/vriendinnen,Elke inbreng is welkom bij: redactie@tvzevenaar.nl
Onze 
website is hier te vinden: www.tvzevenaar.nl
 
Wij leven mee
 
We hebben vernomen, dat ons lid Ben Schepper ernstig ziek is. Wij wensen hem en Ria veel sterkte de komende tijd.
 
Met dank aan de speciale sneeuwruimers van TVZ
 
In week 3 is het vrijwilligersteam onder leiding van Gerard mooi druk geweest om de banen weer bespeelbaar te krijgen. En dat dit ook lukte laten bijgaande foto’s zien. Zeer bedankt mannen, namens heel TVZ!
 
Maak van een idee fixe een fiks idee!
 
Tijdens diezelfde A.V. kwam er een gedachte op die beslist navolging verdient.
Als elk TVZ-lid dit jaar nou eens één nieuw lid aanbrengt! Dat moet toch  mogelijk zijn?

 
Samen éénzelfde jaarbegin en einde
 
De besturen van onze vereniging en de stichting hebben besloten om voortaan eenzelfde begin en einde aan te houden, en wel van 1 januari tot en met 31 december. Een plezierige bijkomstigheid: kunnen we na de jaarwisseling met één glas op twee ‘organisaties’ klinken!
 
Komen onze clubkampioenschappen terug?
 
Sinds enkele jaren zijn de clubkampioenschappen bij onze vereniging achterwege gebleven.
De reden ervan – te weinig belangstelling. Er gaan stemmen op om ze te laten herleven. Ideeën 

om ze voor veel meer leden aantrekkelijk  te maken worden graag tegemoet gezien.
Onze mailbrievenbus staat wagenwijd open: redactie@tvzevenaar.nl
Jumbo-legpuzzel voor als ’t weer sneeuwt!

De Rackets gaan deelnemen aan de Euregiocompetitie
 
Ook onze tennisburen gaan meedoen aan deze regionale competitie. Zowel hun als onze uit-wedstrijd kan op loopafstand gaan plaatsvinden!

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van TVZ Zevenaar, in
’T VerZetje op woensdag 11 januari 2017


De voorzitter, Leendert Santema, opent de vergadering om 19.35 uur, waarbij ook de drie overige bestuursleden het bestuur vertegenwoordigen.

Er zijn 17 personen aanwezig conform de presentielijst, daarnaast heeft Leendert van elf personen afmeldingen ontvangen.

Op de vóór de vergadering ter inzage gelegde verslagen van de vorige Algemene Leden Vergaderingen (ALV), te weten die van 17 mei 2016 en de extra ALV van 11 juli 2016 (garantstelling voor lening van Stichting Tennispark Hengelder ( STH)) is geen commentaar van de aanwezigen vernomen. Na een vraag of er aan- of opmerkingen over zijn concludeert de voorzitter dat hiermee deze verslagen zijn goedgekeurd.

De penningmeester heeft de jaarrekening opgemaakt voor het afgelopen boekjaar. 
Conform de verstrekte kolommenbalans is een positief resultaat behaald ter hoogte van € 1.391,15 over de periode 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016.
In vergelijking met de begroting over hetzelfde boekjaar zijn:
De contributie inkomsten ruim € 3.000,= gestegen als gevolg van aanmelding van nieuwe leden;
De sponsorinkomsten ca. daalden € 1.200,=; de sponsorwerving zal het nieuwe boekjaar opgestart worden.
De huisvestingskosten (OZB belasting, Buma rechten en Vendor toilettenbeheer) zijn met ca. € 350,= gestegen, voornamelijk door hogere OZB kosten.
De internet- en belkosten zijn met ca € 120,= verlaagd, terwijl de bankkosten ca € 140,= stegen door de hogere incassoactiviteiten.
Vraag Mieke de Vette: In de begroting 2017 is een NIHIL bedrag opgenomen voor de kosten van open toernooien, terwijl er wel KNLTB kosten aan verbonden zijn. Antwoord penningmeester: Deze kosten zijn opgenomen in de kosten afdracht KNLTB.

In de balans is het Resultaat van vorig jaar (2014-2015), negatief € 1.271,47 in plaats van eerder gemeld negatief € 3.333,85, aan  het eerder aanwezige  Eigen Vermogen toegevoegd. De overige balansposten per 31 oktober 2016 behoeven geen toelichting.

Verslag kascontrole commissie: De heren Frits Verhoef en Herman Mooij hebben steekproefsgewijs de stukken die de basis vormen voor de Resultatenrekening en de Balans van het boekjaar 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 gecontroleerd en alles in goede orde bevonden. Zij bedanken de penningmeester voor de gegeven uitleg en verlenen decharge aan de penningmeester.

Ze verklaren wel te hebben geconstateerd dat er ruim € 2.500,=achterstand is op de inning van contributies en doen de aanbeveling om de facturen voor sponsorgelden in de toekomst eerder te factureren dan dit boekjaar is geschied.

De voorzitter bedankt de leden van de kascontrole commissie voor de getoonde inzet en beide heren worden bij acclamatie benoemd om zitting de nemen in de kascontrole commissie van het jaar 2017.

De penningmeester geeft toe dat helaas alles laat is gefactureerd en dat het volgend jaar adequater zal worden aangepakt. Er zijn nog een paar problemen met de incasso van de contributiegelden, maar e.e.a. zal worden opgelost.
De penningmeester geeft voorts uitleg over de opgestelde begroting voor het jaar 2017 (12 maanden) en vergelijkt deze begroting met de cijfers van het boekjaar 2016:
Vanaf 1 november 2016 is er sprake van een verminderd aantal leden ten opzichte van boekjaar 2016, daardoor zullen de contributie inkomsten met ruim € 6.000,= dalen.  De inkomsten uit competitiegelden en open toernooien zullen met ca. € 700,= stijgen. De aanvraag subsidie 2017 is inmiddels goedgekeurd, waardoor ca € 3.000,= zal binnenkomen (stijging ca. € 600,=). 
Voorts zijn er in 2017 overige inkomsten van € 400,=. Op de vraag van Mieke antwoordde de penningmeester dat hem een potje met geld beschikbaar is gesteld, afkomstig uit voorgaande jaren. Aangezien het bijhouden van een kas niet gewenst is, heeft hij dit geld geteld en zal het bedrag op korte termijn op de bankrekening van TVZ storten.
De mindere inkomsten zullen worden gecompenseerd door hogere sponsorinkomsten. Het bestuur, met name Leendert,  gaat dit jaar bezig met werving van nieuwe sponsors.  De doelstelling van het bestuur is om met minimaal zes grotere sponsors het jaar 2017 te beëindigen.
 
De uitgaven zullen in lijn zijn met die van het boekjaar 2016;
in totaal € 56.125 begroot 2017 versus € 56.718 uitgaven in 2016.

De penningmeester hoopt dat de huisvestingskosten op hetzelfde niveau  zullen uitkomen dan vorig jaar (ca. 1.850,=), ondanks de nu aangekondigde verhoging van de OZB met 6,2 %.

Al met al worden inkomsten begroot voor in totaal € 56.210,=, hetgeen bij een begroot kosten bedrag van €56.125,= zal leiden tot een winst van € 85,=.

Danielle vraagt of er geen clubkampioenschappen zullen worden georganiseerd in 2017, gezien het NIHIL bedrag in de begroting. Mieke antwoordt hierop dat deze clubkampioenschappen  voornamelijk bedoeld zijn voor recreanten. Deze groep is niet actief bezig met kampioenschappen; tot nu toe waren de deelnemers hieraan dezelfde spelers die ook deelnamen aan toernooien en competities. Zij ziet weinig toegevoegde waarde.

Er zijn in het nu afgelopen boekjaar  voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om via een statutenwijziging het boekjaar gelijk te laten lopen met het kalenderjaar (zoals die ook loopt bij STH), maar e.e.a. was niet te realiseren vóór 31 oktober 2016. Het bestuur zal dit jaar, na te verkrijgen toestemming van de ALV, de statutenwijziging laten plaatsvinden, waarmee het boekjaar 2017 met twee maanden zal worden verlengd  en zal eindigen op 31 december 2017. Tevens zal in diezelfde statutenwijziging de veranderde relatie met STH als gevolg van een nauwere samenwerking worden vastgelegd. 

Indien volgens verwachting het boekjaar 2017 een periode van 14 maanden zal bevatten, zal het aldus verkregen Resultaat over 2017 niet geheel  kunnen worden vergeleken met de hierboven gepresenteerde begroting die immers  12 maanden bevat.

Kledingcontainer: In november 2016 is bij TVZ een kledingcontainer geplaatst . Tot nu toe is al 400 kg ingezameld en de opbrengst ervan (€ 0,12 per kg) zal worden gebruikt om een lief en leed potje voor TVZ-ers te creëren. Leendert doet een oproep aan alle aanwezigen om mensen aan te moedigen om kleding via TVZ in te leveren. Wel worden er vragen gesteld wat er met de kleding verder gebeurt. Het is niet geheel duidelijk of deze kleding wordt uitgezocht en gesorteerd en/of als grondstof voor andere kleding wordt gebruikt. Er zal contact worden gezocht met de inzamelaar en de leden zullen via de nieuwsbrief worden geïnformeerd.

Verslag TC: zie bijlage(separaat bijgevoegd)  
Mieke heeft een licentie om namens TVZ toernooien te mogen organiseren. Dit jaar 2017 zal de factuur voor verlenging van de licentie voor de toernooicommissie volgen.

Verslag STH ; toelichting plannen Rondweg Hengelder:  
Ben Geutjes geeft aan de hand van een opgeplakte tekening aan hoe de geplande verkeersafwikkeling gaat plaatsvinden. Het fietspad aan de zijde van de tennisbanen blijft onveranderd tot aan de nieuw te maken rotonde aan de Einsteinstraat; de verbreding en uitbreiding van rijbanen vindt aan de andere kant van de weg plaats. Daardoor zal de Provincie Gelderland maar een beperkt aantal m2 van het STH terrein nodig hebben. Onlangs heeft een gesprek plaatsgevonden met een provincieambtenaar, waarbij naast Ben ook Leendert aanwezig was. 
Leendert gaf aan te hebben begrepen dat de uitstoot door het sterk toegenomen verkeer en de aanleg van de nieuwe rotonde, inclusief afremmende en optrekkende acties, vertienvoudigd zou worden. De consequentie voor de terreineigenaar moge dan slechts een beperkt aantal m2 zijn, als voorzitter van TVZ voelt hij een verantwoordelijkheid voor de gezondheid van alle  leden voor met name de fijnstof uitstoot. De ambtenaar was alleen op de hoogte van de situatietekening en vertelde dat de gehanteerde rekenmodellen aangeven dat er van uitstoot en extra overlast geen sprake zal zijn. Samenwerking met TVR (de buren)
Samen met TVR zal er een toss/klos ochtend, middag of avond worden opgezet bij TVZ. Hieraan  zullen zowel leden van TVZ als TVR kunnen deelnemen. Omgekeerd geldt hetzelfde voor de toss/klos  ochtend, middag, avond  bij TVR.

Inmiddels heeft TVR één team ingeschreven bij de Euregio competitie. TVZ heeft zich met twee teams ingeschreven. Als voorbereiding zullen er zes onderlinge wedstrijden plaatsvinden tussen TVR en een van de twee teams van TVZ.
De finaleronde van de Euregio competitie is gepland op dinsdag 10 oktober 2017 op beide parken!!

Op korte termijn wordt er bij TVR een cursus voor de AED defibrillator georganiseerd. Daaraan kunnen ook TVZ leden deelnemen. Spontaan meldden zich Gerda Bulthuis en Dick van Utrecht, die namens TVZ al eerder deze cursus volgden.  

Rondvraag
Op een bij de begroting 2017 gestelde vraag over de afmeldingen van een aantal leden antwoordt Gerda Bulthuis dat meerdere ouderen en jeugd zich hebben afgemeld, waarbij vaak als reden werd genoemd dat er weinig wordt georganiseerd voor de leden.

Henk Jan Hoitink vraagt of er een nieuwe ALV wordt uitgeschreven voor de beoogde statutenwijziging. Ter vergadering wordt ten onrechte gesteld dat de toestemming reeds verleend is en dat de statutenwijziging zal worden door gekoppeld naar de leden toe. Het juiste antwoord dient te zijn dat er zeker één ALV zal worden uitgeschreven. In geval dat op die ALV niet de vereiste meerderheid van het aantal leden aanwezig zal zijn, zal een tweede ALV worden uitgeschreven.
Telkens zal de oproeping voor de ALV geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.

Leendert meldt dat het bestuur dezer dagen bezig is geweest met de organisatiestructuur bij TVZ. Er komt een nieuw organogram en het is de bedoeling dat intensievere contacten tussen commissies en bestuur gaan plaatsvinden.

Henk Jan Hoitink  meldt dat er behoefte is aan een jaarkalender, waarop de activiteiten bij TVZ staan vermeld. Mieke de Vette maakt het gedeelte betrekking hebbend op de Technische Commissie en zal dit ophangen in de kantine. De rest kan aangevuld worden door anderen.

Gerda meldt dat bij Herman een recente ledenlijst wordt bewaard. Deze lijst is in verband met de privacy van de leden niet openbaar, maar afhankelijk van de vraag kan Herman over deze persoonsgegevens beschikken. 
Daarnaast merkt Gerda op dat er op het publicatiebord van de club van 50 nog diverse bordjes leeg zijn.

Sluiting om 20.45 uur door Leendert. Dank voor de inbreng en aanwezigheid en de eerste consumptie aan de bar is voor rekening van het bestuur; Herman trakteert op hapjes.
Zevenaar, 11 januari 2017
Voor akkoord:
De voorzitter                        De secretaris
Leendert Santema                    F.B. ( Frans) Teunissen

Als aanhangsel aan het verslag willen we melden dat we vergeten hebben tijdens de vergadering te vermelden dat we een redactie commissie hebben o.l.v. Dick Schermer en Danielle van Nunen.
Leden kunnen eventueel stukjes bij hen indienen.
Aan de redactie commissie is gevraagd  hierover een stukje in de nieuwsbrief te zetten, alsmede een oproep voor deelname aan de AED cursus bij TVR.


 
CURITAS & BOER GROEP 

Curitas maakt deel uit van de internationale textielrecycling organisatie Boer Groep en is zowel in Nederland als België actief als betrouwbare, professionele inzamelaar van gebruikt textiel, schoenen en lederwaren.
Alles wat in een inzamelmiddel van Curitas terecht komt, wordt bij deze sorteerbedrijven verwerkt en dus worden naast textiel ook aanverwante producten zoals riemen, tassen, knuffels en speelgoed gesorteerd.
Het door Curitas Nederland ingezamelde textiel wordt 100% gesorteerd bij één van de drie sorteerbedrijven van Boer Groep in Nederland. Deze bedrijven sorteren zeer fijnmazig waardoor het hoogst haalbare percentage hergebruik en recycling wordt bereikt. Sinds 2009 zijn de sorteerbedrijven in Dordrecht (Gebotex), Moerdijk (Marbo Recycling) en Zevenbergen (Euro Used Clothing)
Curitas is al ruim 5 jaar trotse hoofdsponsor van Stichting Pax Kinderhulp. Deze stichting geeft kinderen die onder moeilijke omstandigheden leven de kans weer even echt kind te zijn door hen een vakantie te geven bij een gastgezin of vakantiekamp in Nederland.

 
Wie doet nog meer mee met de AED-cursus bij onze buren?

Op de valreep nog een berichtje. Onze buren van TVR willen een cursus organiseren om met de AED apparatuur om te leren gaan. Nu heeft men nog een paar mensen nodig. Twee van onze leden, en wel Dick van Utrecht en Gerda Bulthuis, hebben zich al spontaan aangemeld. 
Er komt ook een opfriscursus voor degenen, die er al eerder een hebben gevolgd. Voor zowel de beginnerscursus als de opfriscursus kan men zich opgeven via redactie@tvzevenaar.nl.

 
ALV     Tennis Vereniging Zevenaar
 
Verslag TC over 2016 en stand van zaken 2017
TC (Technische commissie ) bestaat uit 2 personen; Roel Visseren en Mieke de Vette.
Ondanks pogingen om uitbreiding van de technische commissie te krijgen zijn er geen vrijwilligers hiervoor gevonden noch hebben zich mensen aangemeld.

TC in 2016 –toernooien

1.    Pre-voorjaarscompetitietoernooi in maart 2016. 
Toernooi op ranking – aantal deelnemers: 41 spelers – 29 inschrijvingen. (2015: 36-22)
Toernooileiding Roel en Mieke
2.    TVZ open PeugeotBrandon toernooi 2016 in juli 2016:
Aantal spelers 154, aantal inschrijvingen 115, inkomsten € 1500,-             (2015:  130-104)
Toernooileiding Ab Hondeveld, Leen Santema, Roel Visseren, Mieke de Vette, Yoram de Vette
3.    TVZ 25+ dubbel toernooi 2016 in september 2016
Aantal spelers 119,  aantal deelnemers 68, inkomsten € 1150,-          (2015: 111-58)
Toernooileiding: Richard Heinsbroek, Ruud Hendrikson,  Peter Roos, Bert Smalbraak, Tian Herstel, Jan Hoving, Yoram de Vette, Mieke de Vette.
 
Competities

1.    Voorjaarscompetitie 2016
ZATERDAG:     1 damesteam / hoofdklasse         3e  plaats
        3 herenteams: 17+    3e klasse    4e plaats
                35+    1e klasse    2e plaats
                50+    open klasse    5e plaats 
        1 mixed team    17+    2e klasse    1e plaats!
VRIJDAG    3x dames dubbel 17+     3e klasse    2e , 2e 4e plaats
        2x dames dubbel 17+     4e klasse    4e en laatste plaats 
ZONDAG:    1 Heren        5e klasse    5e plaats
        1 jongens 11-17 jaar    3e klasse    4e plaats
        1 jongens 11-14 jaar    2e klasse    3e plaats
    
2.    Zomeravond competitie 2016    
1 dames dubbel    3e klasse    2e plaats
3.    Najaar competitie 2016
VRIJDAG    1 heren dubbel 17+    1e klasse    3e plaats
        1 Dames dubbel 17+    2e klasse    7 plaats
        4 dames dubbel 17+    3e klasse    2e, 5e, 1e,8e plaats
ZATERDAG    1 dames dubbel 17+    2e klasse    2e plaats
ZONDAG    1 jongens 11-17 jaar    3e klasse    4e plaats     

TC in 2017

Er zijn weer 3 toernooien opgegeven dus in maart, juli en september biedt TVZ weer gelegenheid aan
tennissers van TVZ en van omliggende verenigingen om sportief deel te nemen en punten te vergaren. De toernooileiding voor deze toernooien is voldoende groot maar hulp is altijd welkom.
Competitie:  voor de VJC 2017 zijn 5 teams opgegeven voor de Vrijdagavond competitie en 4 voor de zaterdagcompetitie. De jeugd op zondag en geel/groen/oranje competitie = Marielle Geurts.
Zomeravond competitie – dat loopt nog.   (binnenkort op te geven daarvoor.)
VCL – verenigingscompetitie leider – Mieke moet haar certificaat verlengen.
Mieke de Vette
TC TVZevenaar / 8-1-2017


Voor wie geen internet heeft, ligt er een exemplaar in het clubhuis bij Herman.
TENNISSEN EN VRIJWILLIGERSWERK .. DOE JE BIJ TVZ!!!
 
                                
Alpe D´Huzes 2017


 
Waarom doen wij mee? Voor alle moeders en vaders, de opa's en oma's en helaas ook kinderen waarvan wij weten dat ze zijn overleden aan kanker. In gedachten natuurlijk ook familie, vrienden en bekenden die wij helaas hebben verloren aan deze verschrikkelijke ziekte. Maar zeker en vooral voor hen die zijn genezen van kanker en voor hen die nog volop met een behandeling bezig zijn: Opgeven is geen optie! Iedereen verdient een morgen! Er is geld nodig voor onderzoek naar oorzaken, voor preventie en vroegtijdig opsporen en naar nieuwe behandelmethodes van kanker. Doneer en help het KWF hiermee. Help onderzoekers, geef patiënten tijd... Opgeven is geen optie. Het is voor ons allemaal! 

Op 1 juni is de Alp d’Huez voor 1 dag weer de “Nederlandse” berg. Een dag met een onbeschrijfelijke sfeer waarbij iedereen zich inzet voor het zelfde doel, een dag vol emoties.

Team Riphagen (Timo als fietser, Henri als motard, Margriet en Femke voor support onderweg, Ineke als coördinator en Grieta als wandelaar) doet op 1 juni a.s. mee!

U kunt helpen door te doneren via: http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/timoriphagen

Wij danken u voor uw bijdragen!

   - - -
Geen interesse in de nieuwsbrieven van Tennis Vereniging Zevenaar? Uitschrijven als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen
Powered by AcyMailing