Uitnodiging ALV

 - - -
-

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Beste Tennisvrienden/vriendinnen,

Elke inbreng is en blijft welkom bij: redactie@tvzevenaar.nl
Onze website is hier te vinden: www.tvzevenaar.nl
OPROEP TOT HET BIJWONEN VAN  DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) OP VRIJDAG 27 OKTOBER 2017 WEGENS GEWENSTE STATUTENWIJZIGING T.B.V BOEKJAAR en benoeming door de ALV van kandidaat bestuurslid, de heer Randolph Hilhorst.
Aanvang 20.00 uur in ‘T VerZetje te Zevenaar,      KOM ALLEN!!

 
Agendapunt 1:
Zoals door de K.N.L.T.B.  in het verleden geadviseerd loopt het boekjaar van onze Tennis vereniging van 1 november van enig jaar t/m 31 oktober van het volgende jaar. Dit is in de statuten (art. 12.1)vastgelegd. Het huidige boekjaar loopt daardoor van 1 november 2016 t/m 31 oktober 2017.
Zoals reeds besproken tijdens de ALV van 17 mei 2016 en ook tijdens de ALV van 11 januari 2017 wil het bestuur via een statutenwijziging het boekjaar gelijk  laten lopen met het kalender jaar. Pas na het verkrijgen van toestemming door de ALV kan de statutenwijziging plaatsvinden. Vandaar deze oproep tot het bijwonen van de ALV!!
Vervolgens zal na goedkeuring door het bestuur van de K.N.L.T.B.  van deze statutenwijziging een notariële akte worden opgemaakt.  De voorbereidende werkzaamheden om e.e.a. te realiseren zijn inmiddels uitgevoerd.
Na de verkregen toestemming/goedkeuring zal het boekjaar 2017 met twee maanden worden verlengd en zal eindigen op 31 december 2017. Vervolgens zal vanaf het boekjaar 2018 elk boekjaar het kalenderjaar bevatten.
 

Agendapunt 2:
 
Conform artikel 10.1 van de statuten dient het bestuur te bestaan uit een oneven aantal leden met een minimum van drie. Het bestuur  stelt de heer Randolph Hilhorst voor als kandidaat  voor de vacante functie als vijfde bestuurslid. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de ALV , vandaar verzoeken wij de ALV de heer Hilhorst te benoemen.
 
 

Gezien de gebruikelijke opkomst bij voorgaande ALV vergaderingen zal naar verwachting op de ALV van vrijdag 27 oktober 2017 voor de statutenwijziging (agendapunt 1) niet de vereiste meerderheid van twee/derde van het aantal leden aanwezig zijn. De benoeming van de heer Hilhorst (agendapunt 2) kan op vrijdag 27 oktober geschieden bij meerderheid van stemmen.
 
 
Indien door de verwachte geringe opkomst agendapunt 1 niet kan worden behandeld, zal na behandeling van agendapunt 2 de eerste ALV vergadering worden gesloten. Wij roepen u bij dezen op om  een half uur na sluiting van de eerste ALV vergadering  de tweede ALV vergadering op vrijdag 27 oktober bij te wonen. Op deze vergadering zal alleen agendapunt 1 worden behandeld.
 
 
Wij vertrouwen erop u op de ALV te mogen begroeten en verblijven,
Met sportieve groet,  Bestuur TVZ
 
Leendert  Santema,        Peter Vos,                          Frans Teunissen,              Jan Dolderman
Voorzitter                           penningmeester             secretaris                            algemeen bestuurslid
   - - -
Geen interesse in de nieuwsbrieven van Tennis Vereniging Zevenaar? Uitschrijven als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen
Powered by AcyMailing