Nieuwsbrief januari 2018

 - - -
-

Nieuwsbrief januari 2018

Beste Tennisvrienden/vriendinnen,

Elke inbreng is en blijft welkom bij: redactie@tvzevenaar.nl
Onze website is hier te vinden: www.tvzevenaar.nlEen ander huis- en/of mailadres? Laat het a.u.b. weten aan onze ledenadministratie:
ledenadministratie@tvzevenaar.nl (dus niet via het contactformulier van de website van TVZ!)

 
Beste leden van de Tennis Vereniging Zevenaar – TVZ                                 

Goed nieuws. U heeft een nieuw bestuur !!!! 
Samengevat: Doordat er behoorlijke verschillen van mening ontstonden binnen het bestuur, waar verschil van interpretatie en irritatie aan ten grondslag heeft gelegen, was uw voor-zitter al op 27 december jl. teruggetreden. Tijdens de goed bezochte Algemene Ledenvergadering van 11 januari traden de secretaris en één algemeen bestuurslid af.
De penningmeester had al aangegeven dat hij na de ALV zou stoppen. Zijn normale termijn zat er op.
Peter, hartelijk dank voor hetgeen je voor de club hebt gedaan.

Onder leiding van de uitstekend waarnemend voorzitter Randolph Hilhorst werden de leden hiermee geconfronteerd en waar nodig,  zonder in details te treden,  toelichting gegeven.
De algemene teneur was, dat iedereen het erg jammer vond dat het zo gelopen was.  Ik laat details achterwege zoals U hopelijk zult begrijpen.
Mij,  als afgetreden voorzitter werd toen gevraagd of ik toch niet opnieuw deze functie op mij wilde nemen. Ik heb afhankelijk van het resultaat en de uitkomst van de ALV de deur op een kier gezet. Mocht e.e.a. positief uitvallen dan zou die deur wel weer eens open kunnen gaan.
Nu, ik kan U vertellen, dat die positieve reactie kwam,  doordat er “spontaan” (met soms enige aandrang) mensen zich aanmeldden. Hierdoor werd ook mijn enthousiasme weer opgerakeld.
Voor Commissies als TC , School-Jeugd begeleiding, Sponsorwerving  en samenwerkings-project met de Rackets e.d. heeft zich een groep van ca. 9-10 leden spontaan aangemeld om ondersteuning te verlenen. Ook zeer positief was de aanmelding van zeven € 50, “sponsors” om zo de financiële draagkracht van de vereniging te verbeteren.  Grote klasse nietwaar?
Ook is er al weer een kascontrole commissie ingesteld zoals U zult lezen in het verslag van de ALV.
Toen kwam het kiezen van een nieuw bestuur.  Dat ging even moeizaam, wat taai, maar….. Jan van Maldegem wordt onze nieuwe penning meester, Jules van den Akker onze nieuwe secretaris , Jan Dolderman blijft ons algemeen bestuurslid en er aan toe gevoegd wordt als algemeen bestuurslid Pieter van Woerkom. Ja en U raadt het al:  Leendert Santema zegde toe, met dit bestuur  de kar (opnieuw) te gaan trekken. 
Voor mij is ook de motivatie om door te gaan, het door U als (aanwezige) TVZ- leden in mij gestelde vertrouwen uit te spreken. Hartelijk dank daarvoor.
Ik heb er alle vertrouwen in dat we van het wat gekrompen TVZ weer een bloeiende club kunnen maken.

Fijn tennis jaar toegewenst  - Leendert Santema 


Verslag van Algemene Leden Vergadering van TVZ op donderdag 11 januari 2018

Vanwege het opstappen van de voorzitter, Leendert Santema, opent Randolph Hilhorst als plaatsvervangend voorzitter de vergadering om 20.15 uur, waarbij ook de drie overige
bestuursleden het bestuur vertegenwoordigen.
Er zijn 47 personen aanwezig conform de presentielijst, daarnaast zijn van negen personen afmeldingen ontvangen. 
Op de vóór de vergadering ter inzage gelegde verslagen van de vorige Algemene Leden Vergaderingen (ALV), te weten die van woensdag 11 januari 2017 en de twee extra ALV vergaderingen van 27 oktober 2017 (over voorstel tot benoeming van Randolph Hilhorst als Algemeen Bestuurslid en voorstel statutenwijziging) is geen commentaar van de aanwezigen vernomen. Na een vraag of er aan- of opmerkingen over zijn concludeert de plaatsvervangend voorzitter, dat hiermee deze verslagen zijn goedgekeurd.
Er volgt een discussie over de ontstane bestuurscrisis (zie complete verslag op de website).

Financiën - De penningmeester heeft de jaarrekening opgemaakt voor het afgelopen boekjaar. Conform het verstrekte Resultatenoverzicht is een negatief resultaat behaald ter hoogte van € 10.110,69 over de periode 1 november 2016  t/m 31 december 2017.
Namens de kascommissie meldt Herman Mooij dat de kascommissie de boeken van het boekjaar 2017 (1 november 2016 t/m 31 december 2017) steekproefsgewijs gecontroleerd heeft en daarbij geen onregelmatigheden heeft aangetroffen. De kascommissie verleent daardoor decharge aan de penningmeester.
In de kascommissie 2018 zal de plaats van Frits Verhoef worden ingenomen door Henk Aleven. Als reserve lid van de kascommissie heeft Peter Roes zich beschikbaar gesteld, hetgeen betekent, dat hij in 2019 Herman Mooij zal vervangen.
Vervolgens bespreekt  de penningmeester de begroting over 2018, uitgaande van ongewijzigd beleid t.o.v. contributie en baanhuur STH. De contributie inkomsten zouden dan bij de huidige 236 leden € 37.000,= bedragen. Samen met de overige inkomsten zou het totaal van de inkomsten € 43.463 bedragen. Gezien de begrote kosten ad € 53.926 zou een verlies van  ca. € 10.463,= worden begroot.
De vergadering stemt in met de contributieverhoging van ca. 4 % conform de begroting (jaar-leden/zomer en winter/ van € 172,50 naar € 180,00 per jaar; zomerleden van € 125,= naar € 130,=, jeugdleden van €55,= naar € 60,=, en winterleden van €60,= naar € 65,= per jaar).
 
Verslag TC - Mieke vertelt over de gehouden toernooien en de voor- en najaarscompetitie. Roel Visseren is door een blessure gestopt met tennis en ook met de TC. Er zal dus ondersteuning nodig zijn!

Ledenadministratie - Gerda Bulthuis meldt dat de vereniging nu 236 leden telt, waarvan 7 jeugdleden. 

Redactiecommissie - Dick Schermer spreekt zijn voorkeur uit om verslagen voortaan in de nieuwsbrief op te nemen in plaats van op de website.

Jeugdtennis -  Elke maandag- en donderdagmiddag zullen in de maanden februari t/m april 54 kinderen van groep 7 en 8 van  alle zes basisscholen kennis maken met tennis. Dit zal geschieden onder leiding  Peter Jan Thieme, uiteraard met ondersteuning van een aantal TVZ leden.

Nieuwe ontwikkelingen -  Randolph geeft aan dat door het bestuur naar mogelijkheden is gekeken om het Tennispark beter te benutten. Voor Dynamic Tennis zouden op baan 7 drie veldjes gerealiseerd kunnen worden tegen een relatief kleine investering. Herman Groot Kormelink oppert het idee om baan 8 (het kleine veldje naast baan 7) ervoor in te richten; met een kleine investering is af te wachten of er belangstelling voor is. Op dit moment wordt baan
8 sporadisch gebruikt.

Verslag STH - Begroting 2018 en plannen Rondweg Hengelder - Ben Geutjes geeft aan dat er uitstekend samengewerkt is door de besturen van TVZ en STH en dankt het TVZ bestuur hiervoor. Hij constateert dat er een grote behoefte is aan ondersteunende commissie leden.
Bij het huidige ledenaantal is te volstaan met 4 verlichte en 3 onverlichte (5,6,7) banen.
In het kader van het verkeersplan Hengelder zal ca.75 m2 worden onteigend met een markt-conforme schadeloosstelling. De geplande start van de werkzaamheden is  eind 2018.

TVZ HERLEEFT
Technische Commissie - Na de pauze volgen spontane aanmeldingen om Mieke’s  TC ondersteuning te geven door Hans Dullaert, Tineke Glasquin, Danielle van Nunen en Roel Brocx. Voorheen hadden Jan Dolderman en Randolph Hilhorst al aangegeven hiervoor beschikbaar te zijn.

Bestuur - Leendert vraagt het woord en meldt dat alles inmiddels geregeld is. De bestuurs-club is compleet met Leendert als voorzitter, Jules van den Akker als secretaris, bijgestaan door Mieke de Vette als notuliste en Jan van Maldegem als penningmeester. Daarnaast de algemeen bestuursleden Jan Dolderman en Pieter van Woerkom. Zij hebben er zin in! De vergadering applaudisseert en is er blij mee!
Samenwerking met TVR (de buren) - Tijdens de vergadering kreeg Peter Vriens echter een uitnodiging om de contacten weer nieuw leven in te blazen! Peter wil samen met Henk Salemink en Ad van Beersum over-leg voeren met de buren. Ook geeft Peter aan dat hij zal proberen om sponsors te vinden.

Club van 50 - Na een constatering van Henk Salemink dat er slechts een beschamend aantal leden nog lid is van de club van 50 volgt spontaan aanmelding voor deze club door zeven leden, in volgorde Roel Brocx, Gerda Bulthuis, Ad van Beersum, Ans Bax, Kees van Merwijk, Dirk Brachten en Jules van den Akker. Hartelijk dank voor de aanmelding!

Klaar voor de ALV?

Cursus AED defibrillator - We zijn in het bezit van een AED defibrillator, waar afgelopen jaar tweemaal gebruik van is gemaakt. Het is van vitaal belang is dat er deskundig wordt opgetreden. Paul van Dam vraagt wie er mee wil doen aan een cursus AED? Enkele leden hebben eerder een cursus gedaan, die daarna nog tweemaal is aangeboden aan de leden. Gerda en Danielle gaven zich ervoor op, maar door onvoldoende deelnemers ging het niet door.
Ook deed de Rackets (Frans Willekens) een poging, waarvoor in de Nieuwsbrief van februari 2017 belangstellenden werden uitgenodigd. Jules van den Akker kent een AED-trainer die bij voldoende deelname een tarief hanteert van € 17,50 per persoon. In principe lijkt een subsidie mogelijk.
Het complete verslag van de AV, met deelverslagen,  staat op de website van onze vereniging.

 
Tot ziens, want tennissen én vrijwilligerswerk doe je immers bij TVZ!!

 
 - - -
Geen interesse in de nieuwsbrieven van Tennis Vereniging Zevenaar? Uitschrijven als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen
Powered by AcyMailing